Regulamin Serwisu

 1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu przez klienta tegoż pokwitowania i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości.
 3. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 4. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 30 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 5. Po upływie 90 dni nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia
 7. Odpady po serwisowe są utylizowane, o chęci otrzymania odpadów należy poinformować Serwis przed rozpoczęciem naprawy.
 8. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 12. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 13. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta.
 14. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawiango sprzętu Klientowi za opłatą 100 PLN brutto kosztów diagnozy jeżeli Klient nie zgodzi się na wykonanie usługi zgodnie z wyceną.
 16. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
 17. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny
 18. Na wszelkie usługi serwis daję gwarancje. Gwarancja ta nie dotyczy prawidłowego działania systemu operacyjnego będącego zainfekowanym przez wirusy oraz złośliwe oprogramowanie, jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.
 19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.
 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 21. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U Nr 02.101.926
 22. Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.